Ondernemen in duurzame harmonie met de omgeving

Ondernemen in duurzame harmonie met de omgeving

Groenten, fruit, bloemen en planten worden in 2030 volledig in harmonie met onze natuurlijke omgeving geteeld. Dit realiseren we door hergebruik van water, zuivering van reststromen, klimaatbestendige gietwatervoorziening, minimale lichtuitstoot en het stimuleren van biodiversiteit. Dat is de ambitie op gebied van Water & Omgeving van Glastuinbouw Nederland.

In het visiedocument Water & Omgeving leest u meer over deze ambitie. Om deze ambitie te realiseren zijn concrete speerpunten en activiteiten vastgesteld in het jaarplan. Verantwoorde Glastuinbouw geeft de toekomstrichting van de Nederlandse glastuinbouw weer vanuit de thema's Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving. De leden hebben deze koers in 2017 met elkaar vastgesteld. In 2022 vond een actualisering plaats.

Circulaire Kas
De circulaire kas is het concept van het programma Verantwoorde Glastuinbouw. Een duurzaam productie-ecosysteem waar groenten, fruit, bloemen en planten worden geteeld met aandacht voor mens, milieu en omgeving.

Met de circulaire kas laten we ook de betekenis van de glastuinbouw voor de samenleving zien. De sector draagt bij aan het oplossen van grote, maatschappelijke uitdagingen. Welke? Lees het verhaal.

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikel