Strategie als opmaat naar circulaire sector

Strategie als opmaat naar circulaire sector

Het Europese actieplan ‘Farm-to-Fork’ en het nationale programma ‘Nederland Circulair’ zetten in op een circulaire economie. De glastuinbouw beschikt ook over een brede duurzaamheidsstrategie naar 2040. Die strategie bevat naast technische opgaven rond water, energie en nutriënten ook sociale doelen. Daarnaast zijn meerdere teeltbedrijven al bezig met circulaire toepassingen van hun reststromen.

Deze week is de Week van de Circulaire Economie. Een geschikt moment voor SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland) om de genoemde duurzaamheidsstrategie onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

Nieuwe kringlopen
Ondernemers in de glastuinbouw passen niet alleen slimme teelttechnieken toe voor het slui-ten van kringlopen. Ze vervangen ook teelthulpmiddelen van fossiele oorsprong zoals mest-stoffen, verpakkingen en groeimedia. De inzet is om de kleine hoeveelheid restbiomassa, die na de teelt overblijft, te gebruiken in nieuwe kringlopen. Bijvoorbeeld voor aanvullende voedselproductie, voor de vermindering van de eigen energie- en materialenbehoefte (veen-vervanging) en als biobased grondstoffen voor de bouwsector. Daarnaast wil de sector minder afhankelijk worden van buitenlandse grondstoffen.

Sociale doelen
De glastuinbouw levert toegevoegde waarde aan zijn omgeving door circulaire processen te organiseren en daarbij aan te sluiten op regionale opgaven door bijvoorbeeld regionale bio-massa naast de kas te composteren, de warmte en CO2 te benutten voor de teelt en de rest van de biomassa te gebruiken als bodemverbeteraar. Zo is de glastuinbouw in 2050 circulair én slim verbonden met andere sectoren. Met biobased bouwen voor de eigen medewerkers draagt de tuinbouw bij aan sociale doelen zoals betaalbare huisvesting. Een voorbeeldwoning van 75% paprikaresten was te zien op de Floriade Wereldexpo 2022 in Almere.

Praktijkvoorbeelden
Een groeiende groep ondernemers in de glastuinbouw werkt aan een circulaire bedrijfsvoe-ring middels het opwaarderen van reststromen uit de teelt tot grondstoffen voor bijvoorbeeld papier, textiel of bouwmateriaal. Een ontwikkeling die wordt gestimuleerd door SIGN, de regionale Greenports en Platform Tuinbouw Reststromen. Door circulair denken en doen ont-staan nieuwe productieketens en kringlopen.

Enkele voorbeelden van circulair ondernemen staan beschreven op de publieke website van Glastuinbouw Nederland. Daar geven telers ook antwoord op de vraag waarom ze energie steken in een circulaire aanpak.

Wouter Duijvesteijn, Beyond Chrysant: “Wij hebben dagelijks gewasresten beschikbaar. Wellicht dat onze hoezen, dozen of visitekaartjes op termijn worden gemaakt uit eigen teel-tafval. Afval moet geen kostenpost meer zijn, maar wat opleveren.”

Marko Penning, Penning Freesia: “We hebben op ons bedrijf jaarrond gewasafval. Onze am-bitie is om al ons organische restmateriaal te hergebruiken. Ik denk dat het realistisch is om dat in de komende twee tot drie jaar te realiseren.”

Jaap Moerman, Moerman Lilium: “Onze drijfveer is tweeledig: natuurlijk zit er een economi-sche component aan, maar duurzaamheid is een belangrijk aspect binnen ons bedrijf. Door serieus werk te maken van circulair denken en doen wordt ons bedrijf nog wat duurzamer.”

Jeffrey Ammerlaan, Ammerlaan-Sosef: “Het is leuk om te besparen op afvalkosten, maar het geeft veel meer voldoening als een andere ondernemer wat kan met jouw reststromen. Als daar uiteindelijk een verdienmodel uitrolt, dan is dat uiteraard een welkom resultaat.”

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v